Een klacht melden

Ieder kinderdagverblijf is verplicht in het kader van de Wet kinderopvang om een klachtreglement op te stellen. In deze klachtregeling wordt duidelijk gemaakt wat ouders kunnen doen als zij ontevreden zijn of een klacht hebben. Tevens beschrijft deze klachtregeling hoe de klachten van ouders worden behandeld en geregistreerd.

blauw blokje groen blokje rood blokje

Klachtenloket Kinderopvang

De medewerkers van de kinderopvangorganisatie
doen hun uiterste best om goed voor uw kind te zorgen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent en vragen heeft over wat u eraan kunt doen.

Bekijk hier de folder

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Deze meldcode voor de kinderopvang is gebaseerd op de basis meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Bekijk de meldcode hier
blauw blokje sfeer groen blokje rood blokje

Het is voor alle betrokken partijen het prettigst als een klacht zo snel mogelijk besproken en afgehandeld wordt. Ouders of verzorgers bespreken bij voorkeur een klacht eerst met een pedagogische medewerker of leidinggevende die direct erbij betrokkenen is. Ouders kunnen ook klachten met de oudercommissie bespreken indien zij niet direct contact op willen nemen met de betrokken partijen. De oudercommissie kan advies geven en dienen als bemiddelaar tussen ouders en het kinderdagverblijf. Als deze opties niet tot bevredigende oplossingen leiden, kan er ook een formele klacht ingediend worden.

Alle klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij een van de leidinggevenden. De leidinggevenden gebruiken het volgende e-mailadres: info@houtrakkers.nl. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk ingediend worden, maar formele klachten moeten altijd schriftelijk worden ingediend. Het volledige klachtenreglement is hier te vinden.

Mocht de interne klachtafhandeling ook niet leiden tot een bevredigende oplossing, dan kunnen ouders extern om informatie, raad en advies vragen. Dit kan bij Klachtloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag. www.klachtenloket-kinderopvang.nl.

Kinderdagverblijf De Kleine Houtrakkers is ook aangesloten bij de Geschillencommissie. Hier kunt u het geschil aanmelden via de website www.degeschillencommissie.nl. In sommige gevallen is het van belang de klacht rechtstreeks in te dienen bij de Geschillencommissie. Het reglement van de Geschillencommissie is te vinden op: https://www.degeschillencommissie.nl/media/2212/knd-reglement.pdf